Hai Dat Camera Nhận giấy Chứng Nhận đại lý dahua tại Thanh Hóa


 
Một Số Hình Ảnh

 
(Ảnh chụp Ông : Nguyễn Hữu Đạt  - Thứ 2 từ phải qua trái - Nhận Giấy CN đại lý)